Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VaporLinQ B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63948710.

Inhoudsopgave:

 1. Artikel 1 - Definities
 2. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 3. Artikel 3 - Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 4. Artikel 4 - Het aanbod en de totstandkoming van overeenkomsten
 5. Artikel 5 - Leeftijdsgrens
 6. Artikel 6 - De prijs en betaling
 7. Artikel 7 - Levering, leveringstijd en uitvoering
 8. Artikel 8 - Herroepingsrecht voor Consument
 9. Artikel 9 - Uitsluiting van het herroepingsrecht van de Consument
 10. Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 11. Artikel 11 - Klachttermijn
 12. Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
 13. Artikel 13 - Overmacht
 14. Artikel 14 - Algemene voorschriften voor gebruik en aansprakelijkheid
 15. Artikel 15 - Intellectueel eigendom
 16. Artikel 16 - Persoonsgegevens
 17. Artikel 17 - Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de voorwaarden die Leverancier toepast op een door haar gedaan aanbod c.q. overeenkomst (op afstand);

Leverancier: VaporLinQ B.V. dan wel een aan haar gelieerde onderneming (hierna: VaporLinQ) die producten en/of diensten zowel vanuit de groothandel / winkel als op afstand vanuit de webwinkel aan Kopers aanbiedt;

Koper: de zakelijke klant of consument die met VaporLinQ een overeenkomst (op afstand) aangaat. Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: “Consument”). Onder een zakelijke klant wordt verstaan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: “Zakelijke klant”).

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door VaporLinQ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en VaporLinQ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Leverancier

Statutaire naam: Vaporlinq B.V.
Adres: Rijsdijk 55, 2931 AW Krimpen aan de Lek
Telnr`: + 31(0)88 4270200 
Emailadres: info@vaporlinq.com
Kvknummer: 63948710
Btw identificatienummer: NL 85 54 64 963 B01
Ibannr.: NL40 ABNA 0406907080

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VaporLinQ en op alle overeenkomsten en overeenkomsten op afstand die tot stand zijn gekomen tussen VaporLinQ en Koper en voor zover hiervan niet in een overeenkomst wordt afgeweken of deze Algemene Voorwaarden specifieke bepalingen bevatten voor ofwel alleen de Consument ofwel alleen de Zakelijke klant.

2. De toepassing van eventuele (algemene) die de Zakelijke klant hanteert, wijst VaporLinQ hierbij uitdrukkelijk af. Deze voorwaarden van Koper zijn derhalve niet van toepassing tenzij VaporLinQ hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

3. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij VaporLinQ zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaardenlangs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaardenlangs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Door het gebruik van de webwinkel van VaporLinQ en/of het plaatsen van een bestelling bij VaporLinQ aanvaardt Koper de Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website van de (web)winkel.

6. Van één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

7. VaporLinQ behoudt zich het recht te allen tijde voor de Algemene Voorwaardente wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4 – Het aanbod en de totstandkoming van overeenkomsten

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Een door VaporLinQ gedaan aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als VaporLinQ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VaporLinQ niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is welke rechten en verplichtingen bij de aanvaarding van het aanbod gelden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4. Een overeenkomst (op afstand) komt tot stand op het moment dat:

 • Potentiële Koper uitdrukkelijk gegevens heeft aangeleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite dan wel webwinkel en desbetreffende data zijn ontvangen door VaporLinQ;
 • een potentiële Koper tijdens zijn bezoek aan de internetsite dan wel webwinkel uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven een bepaald product en/of bepaalde dienst te willen kopen dan wel te willen ontvangen.

5. De overeenkomst tussen VaporLinQ en Koper komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, mede tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6. VaporLinQ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

7. VaporLinQ treft bij elektronisch aangegane overeenkomsten passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van de overeenkomst en zorgt voor een veilige webomgeving. VaporLinQ zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij elektronische betaling.

Artikel 5 – Leeftijdsgrens

1. Wanneer je de Website bezoekt moet je eerst je leeftijd invoeren (de zogenaamde agecheck), alvorens je op de Website wordt toegelaten. Indien je bij ons een bestelling doet via de Webshop, dan dien je eerst een account aan te maken met een email adres, geboortedatum en wachtwoord, waarmee je voortaan eenvoudig kunt inloggen.

2. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar.

3. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

4. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht.

5. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen. 

Artikel 6 – De prijs en betaling

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudends prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is VaporLinQ B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4. Bestellingen via de webwinkel kunnen op de volgende manieren worden betaald:

 • bankoverschrijving
 • Ideal
 • MasterCard, Visa
 • PayPal

5. VaporLinQ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Alle betalingsmogelijkheden zijn kenbaar gemaakt via de webwinkel.

6. Ingeval is overeengekomen dat Producten en/of diensten worden geleverd bij vooruitbetaling kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling(en) en of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VaporLinQ te melden.

8. In geval van niet tijdige betaling is VaporLinQ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

9. De Zakelijke klant is niet bevoegd om betaling van de prijs of enige ander verplichting op te schorten. Daarnaast is de Koper niet bevoegd om de prijs en/of enig ander verschuldigd bedrag te verrekenen met een mogelijk vordering op VaproLinQ.

10. Ten laste van Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VaporLinQ als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

11. VaporLinQ kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien VaporLinQ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is VaporLinQ gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 – Levering, leveringstijd en uitvoering

1. VaporLinQ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen kunnen wereldwijd worden geleverd.

2. Bestellingen die nog niet in het sorteer of verzendproces zijn opgenomen kunnen direct kosteloos worden geannuleerd. Bij correcte opgave van de bankgegevens wordt het bestelbedrag binnen 14 werkdagen retour gestort op de bij VaporLinQ bekend zijnde bankrekening.

3. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. VaporLinQ streeft ernaar om bestellingen van de Consument die op een werkdag voor 23.00 uur zijn geplaatst en volledig zijn betaald diezelfde dag te verzenden. Het gaat daarbij om zendingen die binnen Nederland plaatsvinden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling en volledige betaling tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. Aan de leverplicht van VaporLinQ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VaporLinQ geleverde product(en) een keer aan Koper zijn aangeboden.

5. VaporLinQ kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite / webwinkel of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite / webwinkel zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan VaporLinQ kenbaar heeft gemaakt.

7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal VaporLinQ het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal VaporLinQ zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

10. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Koper.

11. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht voor Consument

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Consument het recht (een deel van) de geleverde producten (hierna: ‘Product’ in het enkelvoud) binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat Consument het bestelde product heeft ontvangen. Indien Consument na afloop van deze termijn het geleverde Product niet aan VaporLinQ heeft teruggezonden, is de koop een feit.

2. Ingeval van diensten bestaat het recht tot herroeping gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

3. Consument is gehouden, alvorens over te gaan tot het retourneren van een Product, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij VaporLinQ. Deze melding kan plaatsvinden middels het modelformulier voor herroeping dat aan de Algemene Voorwaarden is gehecht. Consument dient te bewijzen dat het geleverde Product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4. Als Leverancier de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Leverancier na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

5. Terugzending van het geleverde Product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien het Product bij Consument is gebruikt, of op enige wijze beschadigd is geraakt, is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

6. Indien het retour gezonden Product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het Product blijft alsdan eigendom van Consument en kan desgewenst voor rekening en risico van Consument worden geretourneerd.

7. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VaporLinQ er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan Consument wordt terugbetaald. Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De kosten voor de retourzending van het geleverde Product komt geheel voor rekening en risico van Consument.

Artikel 9 - Uitsluiting van het herroepingsrecht voor Consument

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor afloop van de termijn van 14 dagen;
 • Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven, verouderen of geopend zijn. Hieronder vallen in ieder geval vaporizers en liquids waarvan de verpakking al is geopend dan wel beschadigd is.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1. VaporLinQ staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door VaporLinQ, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van VaporLinQ jegens VaporLinQ kan doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand.

3. Op alle gebruiksproducten rust een DOA garantie (Death on Arrival). Dit betekent dat wanneer Koper een product ontvangt dat bij levering niet blijkt te functioneren, dit product vervangen zal worden onder de voorwaarde dat Koper deze retour zendt naar het door VaporLinQ aangegeven adres. Retourzendingen dienen gedaan te worden via een Kiala punt. De kosten voor retourzending is voor rekening van verzender.

4. Zodra VaporLinQ het retourgezonden product heeft ontvangen, en gecontroleerd op het defect, wordt er bij vaststelling van het defect kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd. Ingeval van consumentenkoop geldt wederom het herroepingsrecht voornoemd. Onder gebruiksartikelen worden onder meer verstaan: atomizers, cartomizers, clearomizers, coils, tankjes en driptips. Aangeraden wordt om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid.

5. Voor alle producten geldt voorts een garantietermijn van 6 maanden na levering behoudens voor batterijen en laders. Hiervoor geldt de kortere termijn van 1 maand na levering.

6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen;

 • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van VaporLinQ of de fabrikant zijn verricht;
 • Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Over hoe om te gaan met een product wijst VaporLinQ hierbij op de gebruiksvoorschriften die staan vermeld op haar website;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 11 – Klachttermijn

1. Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die direct waarneembaar zijn, moeten binnen bekwame tijd aan Leverancier schriftelijk zijn gemeld. Voor de Zakelijke klant geldt dat zij een gebrek binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan VaporLinQ ter kennisgeving zijn gebracht.

3. De Zakelijke klant is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, retour te zenden. Ingeval een geldige opgaaf van redenen ontbreekt, komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Zakelijke klant. Het staat VaporLinQ in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Zakelijke klant onder derden op te slaan.

4. Voor de Zakelijke klant geldt dat iedere vordering op Leverancier waaronder mede een vordering die is gestoeld op non-conformiteit, tenzij Leverancier de vordering heeft erkend, vervalt door het enkele verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met VaporLinQ verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoedingen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 13 – Overmacht

1. In geval van overmacht is VaporLinQ niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. VaporLinQ is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite/webwinkel, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning

Artikel 14 – Algemene voorschriften voor gebruik en aansprakelijkheid

1. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van het product, of zoals op de website staat beschreven. Alle onderdelen van het product zijn uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Neem bij falen van een van de onderdelen binnen de garantietermijn contact met VaporLinQ op en volg de instructie die u meegedeeld worden.

2. Het gebruik van een elektrische sigaret (in welke vorm dan ook) is niet geschikt voor personen jonger dan 18 jaar, personen met hart en/of bloeddrukklachten, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een allergie voor één van de ingrediënten en astmapatiënten. Door een bestelling te plaatsen op de website verklaart de consument dat deze 18 jaar of ouder is en niet voldoet aan de zojuist beschreven gezondheidsklachten en/of zwangerschapscondities.

3. Het gebruik van een elektrische sigaret is op eigen risico. VaporLinQ B.V. is nimmer aansprakelijk voor verkeerd gebruik van een elektrische sigaret of andere producten anders dan vermeld op de website, of eventueel aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

4. Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water. Vervoer de elektrische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Hierdoor kan een batterij en atomizer/cartomizer/clearomizer doorbranden, afbreken of beschadigen, wat kan resulteren in kortsluiting. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon. Dit voorkomt laadproblemen.

5. E-Liquid kan giftig zijn en is niet bedoeld in te nemen, op te drinken of enigszins anders dan door inhalering bij verdamping te gebruiken. E-Liquid is alleen bestemd voor het gebruik in een elektrische sigaret, op de voorgeschreven wijze.

6. Een atomizer, clearomizer, cartomizer of dripper zal door gebruik “slijten”. Na een aantal weken gebruik (afhankelijk van het gebruikersgedrag) zullen bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Batterijen nemen eveneens door gebruik af in capaciteit. De meeste batterijen kunnen ongeveer 150 tot 200 keer opgeladen worden, daarna zal de capaciteit drastisch afnemen en is het aan te raden de batterijen te vervangen. Het slijten en/of afnemen van de capaciteit valt niet onder de garantiebepalingen.

7. VaporLinQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving die Zakelijke klant lijdt of zal lijden.

8. Indien VaporLinQ om welke reden dan ook gehouden is enige schade aan Koper te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom

1. Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Leverancier of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 16 - Persoonsgegevens

1. VaporLinQ zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

2. VaporLinQ neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen VaporLinQ en Koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VaporLinQ en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij VaporLinQ er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

3. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. Indien zich een geschil over de uitleg of interpretatie van de voorwaarden mocht voordoen dan is de versie die is opgesteld in de Nederlandse taal leidend.

Facebook Youtube Instagram

Om onze webshop te bezoeken moet u tenminste 18 jaar zijn.

NIX 18

Verifieer uw leeftijd om verder te gaan.

Ik ben minstens 18 jaarIk ben jonger dan 18 jaar

DEVERLOPER TOOLBAR

Cache: Enabled (Disable / Refresh)
+ Flush Magento Cache
+ Flush Cache Storage
+ Flush Catalog Images Cache
+ Flush JavaScript/CSS Cache
Profiler: Disabled (Enable)
Template Path Hints
+ Frontend: Disabled (Enable)
+ Backend: Disabled (Enable)
Logs: Disabled (Enable)
Allow Symlinks: Disabled (Enable)
Translate Inline
+ Frontend: Disabled (Enable)
Merge JavaScript Files Enabled (Disable)
Merge CSS Files: Enabled (Disable)
URL Rewrite: Enabled (Disable)
Add Store Code to Urls: Disabled (Enable)
Store Offline: Disabled (Enable)
Powered by Mage-World.com